Medaketiya Beach
      • 详细地址: Medaketiya, Tangalle, Sri Lanka